• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image

Een heerlijk groot huis, een heel warm thuis. Dat is het complex aan de Trompstraat van Stichting Wonen met Zorg en Ondersteuning. Een ouderinititatief waar tien bewoners met een verstandelijke beperking wonen. Een plek waar zij veilig en beschermd zichzelf kunnen ontplooien en gelukkig kunnen zijn.

 

Als ouders van een kind met verstandelijke- en/of lichamelijke beperkingen hebben we het initiatief genomen om voor onze kinderen een passende vorm van wonen met zorg en begeleiding tot stand te brengen. Wij bepalen hierbij (indien- en zo veel als mogelijk is samen met onze kinderen) welke zorg en begeleiding passen bij de wensen en behoeften van onze kinderen

 

Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Goede materiële voorzieningen alleen zijn niet voldoende. Het is ook een plek waar de bewoners zich veilig en beschermd voelen, zodat zij zich kunnen ontplooien en gelukkig zijn. Dat houdt onder andere in dat de bewoners serieus genomen worden, hun eigen keuzes mogen maken en respectvol benaderd worden.

Als ouders vinden we de keuzevrijheid in het bestaande aanbod te beperkt. Wie een plaats krijgt via een officiële wachtlijst, moet de woonomstandigheden van de instelling op de koop toe nemen. Dit geldt ook voor andere zaken, zoals de samenstelling van de groep waarin de zorg en begeleiding wordt aangeboden, en de begeleiding zelf.

Onze uitgangspunten in het kort

De organisatie van de stichting Wonen Met Zorg en Ondersteuning baseren wij op de volgende uitgangspunten:

  • regie en eindverantwoordelijkheid liggen geheel bij de ouders
  • het mogelijk maken van een gezonde vorm van distantie en toezicht
  • het meten van tevredenheid, welbevinden en toetsing van alle processen aan onze visie
  • het vorm geven en de basis leggen voor de uitvoering van een degelijk stuk kwaliteitsmanagement
  • Duidelijke kaders genereren voor de medewerkers waar binnen zij optimaal en met plezier kunnen functioneren

Na de realisering van bovenstaande uitgangspunten wordt het tijd dat we gericht gaan nadenken over onze eigen toekomst en het zorgeloos uit handen geven van de gehele organisatie van ons wooninitiatief aan derden, waarbij onze visie op wonen, zorg en ondersteuning + onze uitgangspunten volledig gerespecteerd en in stand blijven, ondanks en met inachtneming van de dan geldende (overheids)normen met betrekking tot financiering visie op zorg en ondersteuning en de status van kleinschalige woonvoorzieningen.